The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน P2A Journey?
Back
02 ธันวาคม 2562


          ในวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  สถาบันภาษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน “P2A Journey”  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน “P2A Journey”  ปีงบประมาณ 2563  โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลาม จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยงยุทธ ขำคง กรรมการและเลขานุการ สถาบันภาษาและการติดต่อระหว่างประเทศ อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ จำรัสศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สถาบันภาษาและการติดต่อระหว่างประเทศ   Ms.Angelyne Yao Duque อาจารย์ต่างชาติประจ ำสถาบันภาษา เข้าร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการทั้ง 3 วัน ที่นักศึกษาอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรม P2A ในมหาวิทยาลัยบราชภัฏพระนคร
      โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาอินโดนีเซีย อย่างเป็นมิตร และสนุกสนาน