The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Northern Iloilo Polytechnic State College ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Back
13 พฤศจิกายน 2562


สถาบันภาษาฯ ได้จัดการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Northern Iloilo Polytechnic State College ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันภาษาฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๒ สถาบันภาษาที่ผ่านมา ซึ่งทาง Northern Iloilo Polytechnic State College ได้มีความสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์และร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเนื้อหารายละเอียดนั้น มีใจความสำคัญในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน