The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
วันที่ 30 กันยายน 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาเวียดนาม FPT University
Back
10 ตุลาคม 2562


         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ลงนามความร่วมมือกับ FPT University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จุดประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและกิจกรรม  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        และในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. มีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาจากประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จำนวน 10 คน โดย ผศ.ดร. ยงยุทธ ขำคง กรรมการและเลขานุการ สถาบันภาษาและความรว่มมือกับต่างประเทศ และดร.พิชามญชุ์ จำรัสศรี เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายในหัวข้อการใช้ชีวิตในประเทศไทย 
        โดยนักศึกษากลุ่มนี้ จะใช้เวลาในการฝึกงานในประเทศไทย เป็นเวลา 3 เดือน ในความดูแลของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร