The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
ความเป็นมาของสถาบันภาษา

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานภายในและเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2555   เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายในสถานศึกษา และสนองตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557-2561 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการปฏิรูปการจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใส  และยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการยกคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ โดยสถาบันภาษา  มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การมีระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นคล่องตัวมีความเป็นอิสระ และมีความเป็นสากลภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย
          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้กำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นการบริการทางวิชาการ ด้วยการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ให้กับบุคลากร และบุคคลภายนอก ตลอดจนการวิเทศน์สัมพันธ์ การแสวงหาความร่วมมือทางการศึกษา กับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในต่างประเทศ การสืบทอดกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาที่มีอยู่เดิม และการสร้างชื่อเสียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอาเซียนและนานาชาติ