The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
             สถาบันภาษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา โดยวิธีการจัดอบรม จัดให้มีการทดสอบ หรือวิธีการอื่นใด การให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับภาษา การวิเทศน์สัมพันธ์ซึ่งรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือ การให้ความร่วมมือกับนานาหระเทศ และการดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาหรือบุคลากรที่มาจากต่างประเทศ