The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
ประกาศรายชื่อ อบรมภาษาจีนเบื้องต้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
รายชื่อ ที่ 1 - 100        เรียนห้อง 2034    ( สำหรับท่านที่มีรายชื่อ ภาษาอังกฤษ )       ดาวน์โหลด
รายชื่อ ที่ 101 - 200    เรียนห้อง 2035    ( ท่านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  ก - ธ )       ดาวน์โหลด
รายชื่อ ที่ 201 - 300    เรียนห้อง 2036    ( ท่านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  ธ - พ )      ดาวน์โหลด
รายชื่อ ที่ 301 - 400    เรียนห้อง 2037    ( ท่านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  พ - ศ )      ดาวน์โหลด
รายชื่อ ที่ 401 - 500    เรียนห้อง 2038    ( ท่านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  ศ - อ )       ดาวน์โหลด